Logo demislegrec.com

Goodbye my love goodbyeFace 1

 

Face 2

Goodbye my love goodbye

 

MaraDemis Roussos, 45 tours, Goodbye my love goodbye

N° : 6009 319

Distributeur : Philips

Pays : Allemagne

Demis Roussos, 45 tours, Goodbye my love goodbye

N° : 6009 318

Distributeur : Philips

Pays : Allemagne

Demis Roussos, 45 tours, Goodbye my love goodbye

N° : S 53 695

Distributeur : Philips

Pays : Yougoslavie